CAT | CAST

POLÍTICA DE TRANSPARÈNCIA

A l'activitat de mediació d'assegurances per a l'oferta o comparació de productes a través de llocs web o altres tècniques de comunicació a distància

De conformitat amb el que disposen els articles 134.3 de Reial Decret Llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l'àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d'assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l'àmbit tributari i de litigis fiscals ( «BOE» núm. 31, de 5 de febrer de 2020), el present document té per finalitat plasmar la política interna de la Corredoria que garanteix la transparència de l'activitat de mediació en assegurances per a l'oferta o comparació de productes a través de llocs web o altres tècniques de comunicació a distància, pel que fa als criteris utilitzats per a la selecció i comparació dels productes de les entitats asseguradores; les entitats asseguradores sobre les que s'ofereixen productes i la relació contractual que mantenen amb la nostra corredoria; si aquesta relació amb les entitats asseguradores és o no remunerada i la naturalesa de la remuneració; si el preu de l'assegurança que figura a la fi del procés està o no garantit; i la freqüència amb què actualitzem aquesta informació.

ADVERTÈNCIES GENERALES

La informació recollida en el present lloc web no constitueix un compromís ni una recomanació contractual, quedant diferida la perfecció de la relació asseguradora a la subscripció de la pòlissa amb la companyia asseguradora i al pagament de la prima que el client vulgui contractar.

Les condicions d'assegurament seran les establertes en el contracte d'assegurança. De conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de contracte d'assegurança ( «BOE» núm. 250, de 17 d'octubre de1980), s'adverteix que si el contingut de la pòlissa difereix de la proposició d'assegurança o de les clàusules acordades, el prenedor de l'assegurança pot reclamar a l'entitat asseguradora en el termini d'un mes a comptar des del lliurament de la pòlissa perquè esmeni la divergència existent. Transcorregut aquest termini sense efectuar la reclamació, s'estarà al que disposa la pòlissa.

PRINCIPIS DE POLÍTICA DE TRANSPARÈNCIA

En l'exercici de l'activitat de mediació la Corredoria se sotmet a l'acompliment dels següents principis de transparència:

 1. Criteris utilitzats per a la selecció i comparació dels productes de les entitats asseguradores.
  Pel que fa als productes asseguradors que oferim als nostres clients, són examinats des del punt de vista de les condicions, primes, cobertures i exclusions, per fer-li una oferta que millor s'adeqüi als seus interessos i necessitats.
  Prestem especial atenció en l'anàlisi i valoració dels processos interns i procediment de tramitació de sinistres de les entitats asseguradores, la celeritat en els peritatges i en la liquidació econòmica dels danys a indemnitzar, buscant els més alts estàndards en la relació qualitat / preu dels serveis asseguradors que puguin ser objecte de contractació.
 2. Entitats asseguradores sobre les que s'ofereixen productes i la relació contractual amb el mediador.Informar al cliente sobre los productos aseguradores, que de acuerdo con sus necesidades puedan ser de su interés mediante el envío de comunicaciones comerciales.
  Oferim als clients productes asseguradors de més de 30 entitats asseguradores i principalment amb les següents:
  • AGRUPACIÓ AMCI D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A.
  • ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A..
  • AXA SEGUROS GENERALES, S. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS.
  • CHUBB EUROPEAN GROUP SE SUC.ESPAÑA
  • MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
  • PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS.
  • ZURICH INSURANCE PLC SUC.ESPAÑA
  • COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. CÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS (SME)
  Pel que fa a la relació contractual amb les entitats asseguradores es sustenta en un contracte mercantil, sense afectació de la nostra independència professional.
 3. Si la relació amb les entitats asseguradores és o no remunerada i la naturalesa de la remuneració.
  La nostra activitat en la distribució d'assegurances és professional i, per tant, remunerada en termes generals en règim de comissions, de conformitat amb el que disposa l'article 156.3 de Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer.
  Aquesta remuneració és efectuada per l'entitat asseguradora a la corredoria, de manera que no constitueix un cost addicional al pagament de l'import de la prima a satisfer pel client a l'entitat asseguradora.
 4. Si el preu de l'assegurança que figura a la fi del procés està o no garantit.
  Els processos informàtics utilitzats per la corredoria en la selecció i consulta a les entitats asseguradores i en l'exercici comparatiu del producte més adequat a les necessitats requerides pel client, permeten obtenir una informació suficient de les característiques finals de la mateixa que permeten traslladar el client, en cada cas, el coneixement precís de si el preu ofert està garantit o si, per contra, constitueix un preu aproximat subjecte a un major coneixement de les singularitats de risc que es pretén assegurar.
  Aquesta remuneració és efectuada per l'entitat asseguradora a la corredoria, de manera que no constitueix un cost addicional al pagament de l'import de la prima a satisfer pel client a l'entitat asseguradora.
 5. Freqüència amb la qual la informació dels distribuïdors és actualitzada.
  El continu anàlisi de les entitats asseguradores que operen en el mercat espanyol d'assegurances i dels productes que s'incorporen a l'activitat de distribució exigeix que la nostra informació es trobi en permanent revisió, el que correlativament ens permet mantenir actualitzada la informació que facilitem a través de la nostra pàgina web.

TITULARITAT I CONDICIONS D’ÚS DE LA PÀGINA WEB

La titularitat i condicions d'ús d'aquest lloc web es troben a l’Avís legal