CAT | CAST

Avislegal

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic , s’informa que el prestador del servei d’aquesta web és PYME MEDIACIÓN, CORREDURIA DE SEGUROS SL (en endavant PYME MEDIACIÓN) amb NIF B-63.832570 i domicili a Barcelona, carrer Viladomat, 174, codi postal 08015.

Les seves dades de contacte son:

  • E-mail: mediacioassegurances@pimec.org
  • Telf: 93 496 35 00.

Pyme Mediación es troba inscrita a:

  • el Registre Mercantil de Barcelona Volum 37516, foli 96, full B-302003, inscripció 1a
  • el Registre administratiu de distribuïdors d’assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau J2495 (les dades complertes de la inscripció de la corredoria poden ser consultades en el següent enllaç www.dgsfp.mineco.es).

ACCÉS DELS USUARIS AL PORTAL WEB I NORMES D’ÚS

L'accés al portal web i la utilització dels seus continguts i serveis implica l'adhesió plena i sense reserves al present Avís Legal, i els seus termes i condicions, que s'exposa en la versió publicada en el moment que l'usuari accedeixi al mateix.

La darrera versió de l'Avís Legal podrà ser consultada sempre que es desitgi en aquest enllaç. Si l'usuari decideix no acceptar les condicions establertes en aquest Avís Legal, haurà d'abstenir-se d'accedir al portal web i /o utilitzar els continguts i /o serveis disponibles en el portal web.

L'usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l'ús del portal web, en tot cas, és sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L'usuari es compromet a accedir al portal web i utilitzar-lo de conformitat amb la llei, els termes i condicions establerts en aquest AvÍs Legal, amb les condicions particulars que si escau s'estableixin, i amb la resta d'avisos, reglaments d'ús i instruccions que s'hagin posat en el seu coneixement, així com d'acord amb la moral i els bons costums generalment acceptats o amb l'ordre públic establert. Així mateix, l'usuari s'obliga a no utilitzar el portal web amb finalitats il·lícites o il·legals, lesives de drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar o inutilitzar el portal web.

L'usuari ha de respondre dels danys i perjudicis de tota mena que el portal web pugui patir com a conseqüència de l'incompliment les seves obligacions.

CONTINGUTS I SERVEIS ALIENS A LA WEB

La web posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d'enllaç, que els permeten accedir a pàgines web pertanyents o gestionades per tercers.

La instal·lació d'aquests enllaços té com a únic objecte facilitar als usuaris l'accés a la informació, continguts i productes oferts per tercers.

L'establiment dels enllaços no implica ni el control previ, ni l'aprovació ni la vigilància dels continguts per part de PYME MEDIACION, així com tampoc cap mena de responsabilitat pel contingut i operativitat de les pàgines web, ni dels processos de contractació i de pagament que puguin tenir establertes aquelles pàgines. En cap cas des d'aquesta web es té accés ni es fa tractament de qualsevol dada personal que els clients puguin facilitar en entrar en aquells enllaços amb d'altres webs alienes.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El contingut d'aquest portal web està subjecte a allò que es disposa a la normativa vigent reguladora de la Propietat Intel·lectual i la Propietat Industrial.

Tots els continguts, marques, dissenys, logos, icones, software, noms comercials, noms de domini, subdominis, i qualsevol altres signes o elements susceptibles de protecció per drets de propietat intel·lectual i industrial, que formen part del Lloc Web són propietat de PYME MEDIACIÓNo, en tot cas, de tercers que han autoritzat degudament la seva inclusió en aquest portal web.

En cap cas s'entendrà que es concedeix a favor de l'usuari cap mena de llicència o que es confereix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre els continguts serveis o elements que s'incorporen al portal web, i en especial, d'explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, o altres drets de naturalesa similar.

L'ús indegut del contingut d'aquest portal web podrà ser considerat una infracció de les normes reguladores del copyright.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS

El portal web té com objectiu principal informar als usuaris dels productes i serveis que ofereix PYME MEDIACIÓN i, per això, els continguts del mateix són de caràcter informatiu i purament orientatius, no tenint, en cap cas, caràcter d'assessorament ni contractual, llevat que es digui expressament.

Tot i haver esmerçat tots els esforços per vetllar perquè la informació continguda en el portal web sigui veraç i estigui actualitzada, PYME MEDIACIÓN no es responsabilitza dels errors que puguin existir, o dels danys o perjudicis derivats del seu ús, ni de l'exactitud o actualització dels continguts, ni per l' interpretació o per l'ús que pugui fer-se de qualsevol d'ells.

PYME MEDIACIÓN declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d'aquest portal web, no sent responsables, en particular, de l'actualització, correcció i /o exactitud dels continguts als quals tingui accés l'usuari a través d'aquest portal web.

PYME MEDIACIÓN no es responsabilitza de cap tipus de dany directament o indirecta relacionat amb l'ús i /o contingut dels enllaços, que pugui incloure en aquesta pàgina. La inclusió d'un enllaç en el portal web no pot mai considerar-se com una recomanació, i la decisió d'accedir a l'enllaç queda subjecta a la voluntat dels usuaris.

PYME MEDIACIÓN es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del portal web sense prèvia comunicació.

Així mateix, PYME MEDIACIÓN no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del portal web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el que disposa el Reglament UE 2016 /679 (RGPD) i la resta de normativa aplicable, en el següent enllaç pot accedir a la Politica de Protecció de Dades de PYME MEDIACION.

INFORMACIÓ SOBRE COOKIES

El portal web pot utilitzar cookies, petits fitxers de text amb informació sobre la seva navegació, quin principal objectiu es millorar la experiència de l'usuari a la web.

Una finestra emergent (pop up) es desplegarà en el moment del seu primer accés al portal, informant de l'ús de cookies, i facilitant a l'usuari l'accés al text informatiu sobre la política sobre cookies i la possibilitat de desinstalar-les, que serà permanentment visible i accessible en la web en una barra d'avisos i comunicacions que estarà situada en el mateix nivell que el present Avis Legal.

JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Per a la resolució de qualsevol litigi o controvèrsia que pugui sorgir sobre la interpretació o l'aplicació d'aquest Avis Legal o, en general, relacionada de manera directa o indirecta amb la utilització dels serveis d'aquest portal web s'aplicarà la legislació Espanyola i es resoldrà davant dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona.

Prèviament, l'empresa i l'usuari s'obliguen a negociar de bona fe per a resoldre el litigi i controvèrsia en el termini d'un mes, a comptar des de la data en que una de les parts notifiqui per escrit a l'altre la seva pretensió, potencialment objecte de litigi.